Nhún hết sức mà anh khách chưa ra

Nhún hết sức mà anh khách chưa ra

Nhún hết sức mà anh khách chưa ra

Nhún hết sức mà anh khách chưa ra

Nhún hết sức mà anh khách chưa ra

Nhún hết sức mà anh khách chưa ra

Nhún hết sức mà anh khách chưa ra

Nhún hết sức mà anh khách chưa ra

Nhún hết sức mà anh khách chưa ra

Nhún hết sức mà anh khách chưa ra

Nhún hết sức mà anh khách chưa ra

Nhún hết sức mà anh khách chưa ra

Nhún hết sức mà anh khách chưa ra

Nhún hết sức mà anh khách chưa ra

Nhún hết sức mà anh khách chưa ra

Nhún hết sức mà anh khách chưa ra